หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

ในปีการศึกษา 2546 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบเชิงฉลาด ระบบสื่อหลายแบบ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

หลักสูตรมีสาขาวิชาเฉพาะให้เลือกเรียนทั้งหมด 8 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), สาขาระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems), สาขาระบบสื่อผสม (Multimedia Systems), สาขาระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Systems), สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering), สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology), สาขาระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network), สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

สาขาวิชา การเรียนการสอน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของ Software ที่ต้องเชื่อมโยงกับ Hardware อาทิเช่นการบริหารจัดการอุปกรณ์ประมวลผล (Central Processing), การประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing), การเชื่อมต่อเครือข่าย (Networking), และการศึกษาพื้นฐานของทฤษฎีทาง software (Computer Science)
ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
(Database and Intelligent Systems)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บ, ค้นหา, และให้บริการข้อมูล (Database and Information Management), ระบบการรู้จำด้วยตนเอง (Intelligent Systems)
ระบบสื่อผสม
(Multimedia Systems)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบและวิทยาการทางด้านการผลิต ปรับปรุงและพัฒนาสื่อผสมชนิดต่างๆ เช่น Computer Graphics, Animation, Movie, และอื่น ๆ
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(E-Business Systems)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยจะศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจและ ICT ไปควบคู่กันเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ เช่น Enterprise Resource Planning, Business Intelligence, Logistics, Point-of-Sale, Human Resource Management และ อื่น ๆ
วิศวกรรมซอฟแวร์
(Software Engineering)

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและแนวทางการบริหารจัดการการพัฒนา software ที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา software ขนาดใหญ่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ
(Health Information Technology)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในภาคธุรกิจสุขภาพและสาธารณสุข โดยจะศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจสุขภาพและสาธารณสุข ไปควบคู่กันกับ ความรู้พื้นฐานทางด้าน ICT เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศและโรงพยาบาลต่าง ๆ
ระบบเครือข่ายสื่อสาร
(Computer Networks)

ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องเชื่อมต่อกับ Internet และมีระบบเครือข่ายภายใน นักศึกษาจะสามารถเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อกับ Internetการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายสื่อสารในอนาคต

การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย

 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

  • นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย
    • หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    • หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
    • หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • นักศึกษาต้องทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีให้เสร็จสมบูรณ์ และผ่านการประเมินผลของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการโครงงาน
  • นักศึกษาต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบผ่านภาษาอังกฤษ Exit Exam

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๘ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๙ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๑๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๙๓ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
๑๒ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ

๖๙ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ

๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี หลักสูตรของทางคณะอ้างอิงตามหลักสูตรของ IEEE/ACM Computing Curricula 2001 และตามหลักสูตรของ ACM Recommendations for Information Systems 1997 และ 2001 ตามลำดับ

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา ๒
วทชว ๑๐๙ ชีววิทยาเชิงบูรณาการ
สมสค ๑๐๓ มนุษย์และสังคม
สมมน
๑๑๖ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
วทคม ๑๐๐ เคมีเชิงบูรณาการ
ทสคพ
๓๒๐ โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
ทสคพ ๒๑๑ ระบบดิจิตอลเบื้องต้น
ทสคพ
๑๗๕ คณิตศาสตร์ชั้นสูง 1 สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทสคพ ๑๖๑ วิทยาศาสตร์กายภาพกับการคำนวณ
ทสศท
๑๐๑ เทคนิคการแก้ปัญหา
ทสคพ ๒๐๘ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ทสคพ
๒๐๐ การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
ทสภษ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
ทสภษ ๑๐๑ ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
ทสคพ ๑๒๕ สถิติประยุกต์สำหรับการคำนวณ
     
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ
    รวม
๑๘
    รวม
๒๐

 

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา ๒
ทสภษ ๒๐๑ ทักษะการอ่าน
ทสภษ
๒๐๒ การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอ
ทสคพ
๓๐๖ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ทสคพ ๓๒๓ การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
ทสคร ๒๗๖ การจัดการ
ทสคพ ๓๘๑ ระบบสื่อหลายแบบขั้นแนะนำ
ทสคพ
๒๑๐ การเขียนโปรแกรมเว็บ
ทสคพ ๓๔๓ หลักการของระบบปฏิบัติการ
ทสคพ
๒๒๒ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ทสคพ
๒๔๑ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ทสคพ
๒๓๑ โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
ทสศท ๓๐๑ กลยุทธ์การสื่อสารในชีวิตมืออาชีพ
ทสคพ ๑๕๙ ปฏิบัติการซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ทสคพ ๓๓๕ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ขั้นแนะนำ
    รวม
๑๗
    รวม
๑๙

 

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา ๒
ทสภษ ๓๐๑ การเขียนเชิงธุรกิจ
ทสภษ ๓๐๒ การเขียนเชิงวิชาการ
ทสคพ ๓๗๑ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะนำ
ทสคพ ๔๒๔ การคำนวณแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่
ทสคพ ๔๑๔ การเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
ทสคพ ๔๖๑ ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ทสคพ ๔๒๐ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทสคพ ๓๓๖ การต่อประสานคนกับเครื่อง
ทสคพ ๔๕๑ ปัญญาประดิษฐ์
ทสคพ ๓๙๑ ปฏิบัติการระบบเครือข่าย
ทสคพ ๔๔๓ ระบบเชิงกระจายและขนาน
ทสคพ XXX วิชาเลือกตามสาขาวิชาเอก
ทสคพ ๓๖๑ ระบบสารสนเทศการจัดการ
ทสคพ XXX วิชาเลือกตามสาขาวิชาเอก
    รวม
๒๐
    รวม
๑๘

 

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา ๒
ทสคพ ๔๐๒ จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และธุรกิจ
ทสคพ ๔๙๒ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๒
ทสคร ๒๗๗ การตลาดดิจิตอล
       
ทสคพ XXX วิชาเลือกตามสาขาวิชาเอก
       
ทสคพ XXX วิชาเลือกตามสาขาวิชาเอก
       
ทสคพ ๔๙๑ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑
       
    รวม
๑๔
    รวม

ดาวน์โหลด