สำนักงานบริหารการศึกษา

งานการศึกษา

นางสาว มยุเรศ ยอดคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 151
E-mail : mayuret.yod@mahidol.ac.th

หน่วยบริการการศึกษา

นาง แสงเดือน พรพนมชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 130
E-mail : saengduean.por@mahidol.ac.th
นางสาว วรนันท์ เตเสถียรวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียน)
โทรศัพท์ภายใน : 152
E-mail : voranan.tas@mahidol.ac.th
นางสาว เกศริน ถ้อยทัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียน)
โทรศัพท์ภายใน : 141
E-mail : kessrin.tho@mahidol.ac.th
นางสาว วิภาวี โนรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียน)
โทรศัพท์ภายใน : 140
E-mail : wipawee.nor@mahidol.ac.th
นางสาว กุสุมา เตชะศรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 164
E-mail : kusuma.tac@mahidol.ac.th
นาย อิทธิพล มัคคัปผลานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 155
E-mail : itthiphol.mak@mahidol.ac.th
นาย สัณหพงศ์ ชูสังข์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 158
E-mail : sanhapong.sho@mahidol.ac.th

หน่วยกิจกรรมพัฒนาและวินัยนักศึกษา

นางสาว สุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 161
E-mail : sudarat.nan@mahidol.ac.th

หน่วยส่งเสริมวิชาการภาษาต่างประเทศ

นางสาว จรัสศรี ปักกัดตัง
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าหน่วยส่งเสริมวิชาการภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ภายใน : 145
E-mail : jarrussri.pak@mahidol.ac.th

Mr. Stephen Smith
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 180
E-mail : itses@mahidol.ac.th

Mr. Paul Collins
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 188
E-mail : paul.col@mahidol.ac.th

Mr. Thomas Evans
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 107
E-mail : tom.eva@mahidol.ac.th
Mr. Peter Talley
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 179
E-mail : peterevans.tal@mahidol.ac.th
Mr. Bryan Kilvinski
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 188
E-mail : bryan.kil@mahidol.ac.th
Mr. Richard Bartley Dudrow
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 193
E-mail : bartley.dud@mahidol.ac.th
Mr. Denis Richer
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 186
E-mail : denis.ric@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr. Neil Phillips
สัญชาติ : -
โทรศัพท์ภายใน : -
E-mail : neil.phl@mahidol.ac.th
Mr. Alexander S. Salde
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : -
E-mail : alexander.sal@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr.Robert James McEvoy
สัญชาติ : -
โทรศัพท์ภายใน : -
E-mail : robert.mcy@mahidol.ac.th

หน่วยบรรณสารสนเทศ

นาย ศุภกร แพนพิทักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 210
E-mail : supakorn.pap@mahidol.ac.th

 

งานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร

นางสาว นันทพร นฤนาทวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 131
E-mail : nantaporn.nar@mahidol.ac.th
นางสาว กุลภรณ์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 425, พญาไท 141
E-mail : kulaporn.hon@mahidol.ac.th

งานบัณฑิตศึกษา

นางสาว ธันยธรณ์ สุทธิเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 137
E-mail : thunyathorn.sut@mahidol.ac.th