สำนักงานบริหารการศึกษา

นางสาว มยุเรศ ยอดคำ
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 151
E-mail : mayuret.yod@mahidol.ac.th

งานการศึกษา

นาง แสงเดือน พรพนมชัย
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 130
E-mail : saengduean.por@mahidol.ac.th

นางสาว สุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 161
E-mail : sudarat.nan@mahidol.ac.th

นาง วรัญธร จีนสมุทร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน : 164
E-mail : kusuma.tac@mahidol.ac.th

นางสาว นพวรรณ ระลึกมูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน : 147
E-mail : noppawan.ral@mahidol.ac.th

นาย ศุภกร แพนพิทักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 210
E-mail : supakorn.pap@mahidol.ac.th
Miss Channary Thay
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 158
E-mail : channary.tha@mahidol.ac.th

งานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร

นางสาว บุญธิดา สุวัชระกุลธร
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 150
E-mail : buntida.suv@mahidol.ac.th
นางสาว กุลภรณ์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 425, พญาไท 141
E-mail : kulaporn.hon@mahidol.ac.th

หน่วยบรรณาสารสนเทศการศึกษา

นางสาว วรนันท์ เตเสถียรวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยบรรณาสารสนเทศการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 152
E-mail : voranan.tas@mahidol.ac.th
นางสาว เกศริน ถ้อยทัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียน)
โทรศัพท์ภายใน : 141
E-mail : kessrin.tho@mahidol.ac.th

หน่วยส่งเสริมวิชาการและการต่างประเทศ

นางสาวศรุตา ชินธเนศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวิชาการและการต่างประเทศ
โทรศัพท์ภายใน : 150
E-mail : saruta.chi@mahidol.ac.th
นาย อิทธิพล มัคคัปผลานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 155
E-mail : itthiphol.mak@mahidol.ac.th
Mr. Alexander S. Salde
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : -
E-mail : alexander.sal@mahidol.ac.th

Mr. Stephen Smith
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 180
E-mail : stephen.smi@mahidol.ac.th

Mr. Paul Collins
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 188
E-mail : paul.col@mahidol.ac.th

Mr. Thomas Evans
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 107
E-mail : tom.eva@mahidol.ac.th
Mr. Peter Talley
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 179
E-mail : peterevans.tal@mahidol.ac.th
Mr. Bryan Kilvinski
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 188
E-mail : bryan.kil@mahidol.ac.th
Mr. Richard Bartley Dudrow
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 193
E-mail : bartley.dud@mahidol.ac.th
Mr. Denis Richer
ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ภายใน : 186
E-mail : denis.ric@mahidol.ac.th
ชื่อ : Mr.Robert James McEvoy
สัญชาติ : -
โทรศัพท์ภายใน : -
E-mail : robert.mcy@mahidol.ac.th

 

งานบัณฑิตศึกษา

นางสาว ธนียา ลอยสุวรรณ
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : ศาลายา 208, พญาไท 165
E-mail : thaneeya.loy@mahidol.ac.th
นางสาว ธันยธรณ์ สุทธิเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 137
E-mail : thunyathorn.sut@mahidol.ac.th
นางสาว นันทพร นฤนาทวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : พญาไท 131
E-mail : nantaporn.nar@mahidol.ac.th