โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2849-6099 (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333 (พญาไท)
e-mail : ict@mahidol.ac.th