Open Data Integrity and Transparency Assessment
(การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ, OIT)

การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
[2561][2562][2563][2564] [2565]
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
[2562][2563] [2564]
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
[2561][2562][2563]  [2564]

O14 มาตรฐานการให้บริการ
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
✦ การเรียนการสอน ,ED2.1 ,ED2.2 ,ED2.3 ,ED2.4 ,ED2.5 ,ED2.6 ,ED2.7 ,ED2.8 ,ED2.9 ,ED2.10 ,ED2.11 ,ED2.12 ,ED2.13 ,ED2.14
✦ การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ,RD2.1 ,RD2.2 ,RD2.3 ,RD2.4 ,RD2.5 ,RD2.6 ,RD2.7
✦ การบริการวิชาการ ,AS2.1 ,AS2.2
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
[2561][2562]
✦[2563-64] การเรียนการสอน(ED3) การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย (RD3) การบริการวิชาการ (AS3.1,AS3.2)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
[2561] [2562]
✦[2563-64] การเรียนการสอน (ED4.1,ED4.2) การพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย(RD4.1,RD4.2) การบริการวิชาการ(AS4)
O17 E-Service
✦ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
อบรม สัมมนา บริการวิชาการ

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[2561][2562][2563][2564] [2565]
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
[2561][2562][2563][2564] [2565]
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[2561][2562][2563][2564] [2565]

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
✦ (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล)
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
[2561][2562][2653]

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
✦ บน ICT-Web
✦ e-ThinkTank
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
[2561][2562][2563]

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
✦ 2561 [Good Morning ICT ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3] [กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอด รับฟัง ตระหนักรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร กับคณบดี]
✦ 2562 [Meet the Dean] [ICT มหิดล (MUICT) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA–Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับคณะผู้บริหาร ม.มหิดล] [ICT มหิดล (MUICT) รับการตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาตรี ICT ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน] [ICT มหิดล (MUICT) ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ประจำปี 2561]
✦ 2563 [ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสเยี่ยมส่วนงานประจำปี 2563] [จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2563] [รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563] [รับการตรวจหลักสูตรปริญญาโท M.Sc. in Cyber Security and Information Assurance และ M.Sc. in Game Technology and Gamification ตามเกณฑ์ AUN-QA] [รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล] [รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อติดตามการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตาม ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564] [ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 : 2018 โดยบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด]

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
✦ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบ 2561
✦ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบ 2562
✦ การตรวจสอบงบการเงินตั้งแผนปี2562 ตรวจงบปี2561
แผนการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
✦ แผนการตรวจสอบงบการเงินปี 2563 เพื่อตรวจสอบงบ ปี 2562
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
✦ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ปี2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ปี2563
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
✦ รายงานผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563
✦ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562
✦ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พ.ศ. 2562
การสำรวจความผูกพันศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
✦ ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562
✦ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
✦ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล
✦ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะฯ
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
✦ บน ICT-Web
ขั้นตอนการร้องเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562
Mahidol No Gift Policy
✦ การงดรับของขวัญของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ 2562
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
✦ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2562

EnglishThailand