โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ
เรื่อง “Introduction to OWASP Testing Guide" และ "Application Threat Modeling”
วิทยากรโดย คุณกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล
และ
คุณเมฆินทร์ วรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 18:00-21:00 น.
ณ ห้อง CC411 ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
      ข้อมูลผู้ลงทะเบียน  กรุณาระบุทุกช่อง
     คำนำหน้าชื่อ / Title:  : 
     ชื่อ / First name:      นามสกุล/Last name:   
     ประเภท / Type:

 
 
 
     ส่วนงาน / Affiliation:
     มือถือ / Mobile:    (เพื่อติดต่อกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรม)
     อีเมล์ / Email: