ACM-ICPC Thailand Central Group B Programming Contest 2016
แบบสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
ณ คณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล


 

คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ผู้คุมทีม
  1. มหาวิทยาลัย
  2. คณะ
3. เพศ
4. ท่านได้รับข่าวสารกิจกรรมจากแหล่งใด


5. ท่านได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมา หรือไม่
6. ท่านเคยเป็นผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC ในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขัน

รายละเอียด
5
4
3
2
1
ด้านการจัดการแข่งขัน
1. วันและเวลาในการแข่งขันมีความเหมาะสม
2. การได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
3. นักศึกษาของท่านได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ได้รับจากเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมมาใช้ในการแข่งขัน
4. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
5. ความเหมาะสมของสถานที่และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
6. ระยะเวลาในการทำโจทย์แข่งขัน
7. นักศึกษาของท่านได้รับความรู้ด้าน Algorithms และพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรม
8. นักศึกษาของท่านได้มีโอกาสเตรียมตัว และยกระดับความสามารถ ในการไปแข่งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
9. นักศึกษาของท่านได้รับประสบการณ์
10. นักศึกษาของท่านได้รับประโยชน์
11. ความพอใจต่อการจัดการแข่งขันในภาพรวม
ด้านสถานที่และการบริการ
12. การต้อนรับและการลงทะเบียน
13. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในภาพรวม
14. ความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการโดยรวม
15. ความพึงพอใจต่ออาหารว่างและอาหารกลางวัน
16. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยรวม

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สิ่งที่ท่านชอบหรือประทับใจจากการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

สิ่งที่ท่านคิดว่าควรจะปรับปรุง

ท่านคิดว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมการแข่งขันเป็นประโยชน์ต่อท่านและนักศึกษาของท่านอย่างไร

ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาวิชาการเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างไร?

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ