ACM-ICPC Asia Thailand National Programming Contest Thailand First Round Online2016
แบบสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
ณ คณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล


 

คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ผู้คุมทีม
  1. มหาวิทยาลัย
  2. คณะ
3. เพศ
4. ท่านได้รับข่าวสารกิจกรรมจากแหล่งใด


5. ท่านเคยเป็นผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC ในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขัน

รายละเอียด
5
4
3
2
1
ด้านการจัดการแข่งขัน
1. วันและเวลาในการแข่งขันมีความเหมาะสม
2. การได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
3. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
4. ความเหมาะสมของสถานที่และสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
5. ระยะเวลาในการทำโจทย์แข่งขัน
6. นักศึกษาของท่านได้รับความรู้ด้าน Algorithms และพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรม
7. นักศึกษาของท่านได้มีโอกาสเตรียมตัว และยกระดับความสามารถ ในการไปแข่งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
8. นักศึกษาของท่านได้รับประสบการณ์
9. นักศึกษาของท่านได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้
10. ความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันรอบ online ในภาพรวม ศูนย์แข่งขันคณะ ICT ม.มหิดล
ด้านสถานที่และการบริการ
11. การต้อนรับและการลงทะเบียน
12. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในภาพรวม
13. ความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการโดยรวม
14. ความพึงพอใจต่ออาหารว่างและอาหารกลางวัน
15. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยรวม

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สิ่งที่ท่านชอบหรือประทับใจจากการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

สิ่งที่ท่านคิดว่าควรจะปรับปรุง

ท่านคิดว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมการแข่งขันเป็นประโยชน์ต่อท่านและนักศึกษาของท่านอย่างไร

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ