โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT : Three plus One (3+1)” Series#7
ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 22 เมษายน 2554
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 ชั้น 1 อาคาร ICT วิทยาเขตศาลายา
     คำนำหน้าชื่อ*:         ชื่อ:*        นามสกุล *: 
      หัวข้อที่สมัครอบรม  (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
        วันที่ 21 เมษายน 2554  
         "LinkedIn เพื่อเชื่อมโยงสู่โลกมืออาชีพ" เวลา 9:30 - 12:00 น. "Facebook ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด" เวลา 13:30 - 16:00 น.
        วันที่ 22 เมษายน 2554  
         "Twitter : 140 คำ ตามทันโลก" เวลา 9:30 - 12:00 น. "Freemind (MindMap) จัดระบบความคิด พิชิตความสำเร็จ" เวลา 13:00 - 16:00 น.
      ประเภทผู้เข้าฟังเสวนา:  
       นักศึกษา ม.มหิดล คณะ
       บุคลากร ม.มหิดล ส่วนงาน
       บุคคลทั่วไป
              อาชีพ:
              ที่อยู่ที่ติดต่อได้:
             โทรศัพท์:*  
             email:*