ประกาศผลการแข่งขัน
ขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC2012 วันที่ 19 สิงหาคม 2555

ประกาศสำหรับทีมที่เข้าแข่งขัน

ทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องทำการสมัคร Baylor ตามลิ้งค์ด้านล่าง
วิธีการสมัคร Baylor : http://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc2012/ACM_Howto_Baylor/register_baylor.html
รายชื่อทีมที่เข้าแข่งขัน
http://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc2012/ContestTeam2Aug2012/ContestTeam/ContestTeam.html

 

แบบประเมินการเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ACM-ICPC2012 วันที่ 19 สิงหาคม 2555

การแข่งขันACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) เป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด  ซึ่งมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับชาติ ทวีป รวมถึง การชิงชนะเลิศในระดับโลกโดยมีการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกมาแล้ว 33 ครั้ง ตั้งแต่ปีคศ. 1977 โดยมี Head quarter อยู่ที่ Baylor University ซึ่ง IBM ได้เข้ามาสนับสนุน การแข่งในปี 1997 ทำให้เกิดการเติบโตและแพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยเน้นการพัฒนาด้าน Algorithms ให้ผู้เข้าแข่งขันได้แก้ไขโจทย์ปัญหา ภายใต้สภาวะที่กดดัน    ผู้แข่งขัน 3 คน จะต้องแก้ไขปัญหา 8 – 11 ข้อ ภายในเวลา 5 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    

 

  1. เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิต นักศึกษา
  2. เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย
  3. เพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
  4. เพื่อเตรียมตัว และยกระดับความสามารถ ในการไปแข่งในระดับนานาชาติ เพิ่มโอกาสเข้าสู่รอบ World Final

สำหรับในปี 2555 นี้ ภายใต้การสนับสนุนจาก SIPA และ IBM คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับภาคกลาง กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับศูนย์การแข่งขันอื่น ๆ รวม 5 ศูนย์ ดังนี้

ภาคกลางมี 2 ศูนย์ ได้แก่

ภาคเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

เป็นการแก้ไขปัญหาจำนวนอย่างน้อย 8 ข้อติดต่อกัน โดยใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
เป็นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีหรืออัลกอลิทึม
ภาษาที่ใช้ในการแข่งโปรแกรมมี 3 ภาษา คือ C, C++ และ Java. 

รางวัลการแข่งขันแก่ 5 ทีม ในแต่ละภูมิภาค มีดังนี้

- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2012)

- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2012)

- รางวัลที่ 3จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2012)

- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2012)

- รางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2012)

- สนับสนุนค่าเดินทาง จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท

ทีมที่ได้รับรางวัลในแต่ละภูมิภาคจำนวน 10 ทีม จะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC Thailand 2012 รวม จำนวน 70 ทีม จากทั่วประเทศ

 


Copyright © 2012 Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University. 
Design by: 
ICT ICT Building, Mahidol University, 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhonpathom 73170 Tel. +66 02 441-0909 Fax. +66 02 849-6099