ประกาศ

ผู้สนับสนุน

กำหนดการ

กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อม
พื้นที่ เจ้าภาพ วันที่
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 - 30 มิถุนายน 2556
6 - 7 กรกฎาคม 2556
2. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 20 - 23 กรกฎาคม 2556
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 - 20 กรกฎาคม 2556
4. ภาคกลาง เขต 1 มหาวิทยาลัยบูรพา 13 - 14 และ 20 - 21 กรกฎาคม 2556
5. ภาคกลาง เขต 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 29 - 30 มิถุนายน 2556
6 - 7 กรกฎาคม 2556
กำหนดการการแข่งขัน ACM-ICPC ที่สำคัญ ปี 2556
พื้นที่ เจ้าภาพ วันที่
การแข่งขันในประเทศระดับภูมิภาค
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 กรกฎาคม 2556
2. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 10 สิงหาคม 2556
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 กรกฎาคม 2556
4. ภาคกลาง เขต 1 มหาวิทยาลัยบูรพา 10 สิงหาคม 2556
5. ภาคกลาง เขต 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 14 กรกฎาคม 2556
การแข่งขันออนไลน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 สิงหาคม 2556
Boost-up Camp อยู่ระหว่างดำเนินการ สิงหาคม 2556
การแข่งขันระดับประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 - 8 กันยายน 2556
การแข่งขันระดับ Asia Regional มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต 21 - 22 พฤศจิกายน 2556
การแข่งขันระดับ World Final Ekaterinburg, Russia อยู่ระหว่างดำเนินการ

โปสเตอร์

ACM-ICPC 2013 Poster