ประกาศ

ผู้สนับสนุน

กำหนดการ

กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อม ปี 2557
พื้นที่ เจ้าภาพ วันที่
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 - 31 สิงหาคม 2557
6 - 7 กันยายน 2557
2. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9 - 12 สิงหาคม 2557
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 - 31 สิงหาคม 2557
6 - 7 กันยายน 2557
4. ภาคกลาง เขต 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 30 - 31 สิงหาคม 2557
6 - 7 กันยายน 2557
5. ภาคกลาง เขต 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 30 - 31 สิงหาคม 2557
6 - 7 กันยายน 2557
กำหนดการการแข่งขัน ACM-ICPC ที่สำคัญ ปี 2557
พื้นที่ เจ้าภาพ วันที่
การแข่งขันในประเทศระดับภูมิภาค
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 กันยายน 2557
2. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30 สิงหาคม 2557
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 กันยายน 2557
4. ภาคกลาง เขต 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 21 กันยายน 2557
5. ภาคกลาง เขต 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 21 กันยายน 2557
การแข่งขันออนไลน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 กันยายน 2557
การแข่งขันระดับประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 - 26 ตุลาคม 2557
Boost up Camp มหาวิทยาลัยบูรพา 2 - 9 พฤศจิกายน 2557
การแข่งขันระดับ Asia Bangkok Regional จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 - 15 พฤศจิกายน 2557
การแข่งขันระดับ World Final 2015 Marrakesh, Morocco มิถุนายน 2558

โปสเตอร์

ACM-ICPC 2014 Poster