คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร ICT 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2849-6099


Website : http://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc2012

e-mail : acmicpc.muict@gmail.com

 

แผนที่การเดินทาง

 


Copyright © 2012 Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University. 
Design by: ICT ICT Building, Mahidol University, 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhonpathom 73170 Tel. +66 02 441-0909 Fax. +66 02 849-6099