คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • แข่งขันเป็นทีม โดยแต่ละทีมประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน จำนวน 3 คน
 • มีอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมทีม
 • นิสิต นักศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี ณ วันเข้าร่วมแข่งขัน หรือ เข้าเรียนระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก

กติกา และ การตัดสิน

 • กฎ กติกาการแข่งขันอ้างอิงจากกฎการแข่งขันของ ACM-ICPC (http://icpc.baylor.edu) โดยคณะกรรมการจัดงาน ได้ปรับปรุงบางส่วนให้เข้ากับสภาพการแข่งขันในพื้นที่ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมและผู้ควบคุมทีม (โค้ชหรือผู้ช่วย) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความเสมอภาคและความยุติธรรมในการแข่งขัน
 • ทีมที่ไม่เคารพกฎกติกาหรือส่อแววทุจริตจะถูกกรรมการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันได้ทุกเมื่อ

ลักษณะการแข่งขัน

 • แข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา มีโจทย์อย่างน้อย 8 ข้อ
  • โจทย์อธิบายเป็นภาษาอังกฤษหรือไทย (มีโจทย์เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 5 ข้อ)
  • ใช้ภาษา C, C++ หรือ Java เป็นภาษาโปรแกรม
  • เวลาแข่งขัน 3.5 ชั่วโมง (210 นาที) ติดต่อกัน
  • ทีมเข้าแข่งขันเลือกทาโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้ (C, C++, Java)
  • ทีมที่เข้าแข่งขัน มีสมาชิก 3 คน เป็นนักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน

สิ่งที่อนุญาตและไม่อนุญาตในห้องแข่งขัน

 • อนุญาตให้นำหนังสือ (text book, dictionary, magazine, …) เข้าได้ทีมละไม่เกิน 3 เล่ม และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบกระดาษไม่เกิน 100 แผ่น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสาร และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์, เครื่องคิดเลข, เครื่องเล่น MP3, flash drive, CD, iPod, …)
 • ระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้สื่อสารกับทีมอื่นๆ หรือโค้ช (ผู้ควบคุมทีม) ไม่ว่าวิธีการใดๆ
 • ในระหว่างการแข่งขัน สมาชิกในทีมอาจขออนุญาตกรรมการประจำห้องไปห้องน้ำหรือผ่อนคลาย ภายนอกห้องแข่งขัน ในขอบเขตที่กาหนดไว้ และมี staff คอยเฝ้าติดตาม แต่ละครั้งไม่เกิน 15 นาที
 • มีน้ำและอาหารว่างจัดให้แก่ทุกทีม ในระหว่างการแข่งขัน
 • ห้ามส่งเสียงดังเกินควรหรือทาการอื่นใด ที่เป็นการรบกวนทีมอื่นๆ
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ internet หรือ พยายามติดต่อใช้ internet ด้วยวิธีการใดๆ

สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน

 • ห้องแข่งขัน
  • แต่ละทีมถูกจัดให้อยู่ในห้องแข่งขัน มีแสงสว่างเพียงพอ ในห้องปรับอากาศแต่ละทีมมีโต๊ะทางานหนึ่งตัว เก้าอี้ 3 ตัว, เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และมีกระดาษทดและปากกาให้
 • Programming Environment
  • OS: Linux ( Ubuntu 12 )
  • Languages/Compiler/Library: C/C++:GCC version 4.2+/ Standard GNU C library , GNU C++ Library Java: Java 1.7 / Java Standard Edition 7
  • IDE:  Eclipse for Java 1.4.2 (Indigo Service Release 2) และ Eclipse for C/C++  1.4.2 (Indigo Service Release 2)
  • Editor: vi/vim , gvim, gedit, kate, xemacs
  • Programming Contest Control: PC2 v 9.2 (http://www.ecs.csus.edu/pc2/)
  • ก่อนการแข่งขันจริง มี Practice Session เพื่อให้ทุกทีมได้ทดลองใช้เครื่อง และเข้าสู่ระบบควบคุมการแข่งขัน PC2 ที่ใช้ส่งโปรแกรมคาตอบ (Run) และดูผลตัดสินและเวลาของการแข่งขัน

การตัดสิน

 • การจัดอันดับของทีม นับจากจำนวนโจทย์ที่ทำได้ (problem solved) เป็นหลัก
  • ถ้ามีทีมที่ทำได้จำนวนโจทย์เท่ากัน ให้เรียงตามคะแนนเวลารวม (time) จากน้อยไปมาก
  • ดูได้จาก Live Scoreboard
 • คะแนนเวลา(time) คิดจากผลรวมของเวลา(จำนวนนาทีนับจากจุดเริ่มต้นการแข่งขัน) ของโจทย์ทุกข้อที่ทำได้
  • หากมีโปรแกรมคำตอบ (หรือ Run) ที่ส่งแล้วไม่ถูกต้องจะถูกเพิ่มเวลา(penalty) เป็น 20 นาทีต่อครั้ง เวลาของโจทย์ของข้อที่ยังทำไม่ได้จะไม่นำไปคิดรวมในคะแนนรวม
 • การได้จำนวนข้อของโจทย์ที่ทำได้ (problem solved) และ time หรือเวลารวมที่เท่ากันพอดีของสองทีม(หรือหลายทีม) ให้จัดอันดับโดยพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้
  • ให้พิจารณาจากเวลาของโจทย์ข้อล่าสุด ที่ทีมนั้นๆ ทำได้ ใครทำได้เวลาน้อยกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า
  • เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการจัดอันดับของทีมเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ผลการ ตัดสินนั้น เป็นผลการตัดสินอย่างเป็นทางการและถือเป็นจุดสิ้นสุด

สามารถเข้าชม  Blog ของ Professor Hwang (ACM-ICPC Asia Director) ได้ที่ (http://icpcasia.blogspot.com/ or http://hi.baidu.com/cjhwang) เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนผู้แข่งขัน
นอกจากนี้สามารถศึกษากฎกติกาเกี่ยวกับ Asia specific rules และ ICPC regional rules ได้จากลิงค์ต่อไปนี้
http://icpcasia.blogspot.com/
http://icpc.baylor.edu
http://hi.baidu.com/cjhwang

 


Copyright © 2012 Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University. 
Design by: ICT ICT Building, Mahidol University, 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhonpathom 73170 Tel. +66 02 441-0909 Fax. +66 02 849-6099