เกี่ยวกับการแข่งขัน

ACM-ICPC 2012

การแข่งขัน ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) เป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด  ซึ่งมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับชาติ ทวีป รวมถึง การชิงชนะเลิศในระดับโลกโดยมีการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกมาแล้ว 36 ครั้ง ตั้งแต่ปีคศ. 1977 โดยมี Head quarter อยู่ที่ Baylor University ซึ่ง IBM ได้เข้ามาสนับสนุน การแข่งในปี 1997 ทำให้เกิดการเติบโตและแพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยเน้นการพัฒนาด้าน Algorithms ให้ผู้เข้าแข่งขันได้แก้ไขโจทย์ปัญหา ภายใต้สภาวะที่กดดัน ผู้แข่งขัน 3 คน จะต้องแก้ไขปัญหา 8 – 11 ข้อ ภายในเวลา 5 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

จำนวนทีมในการแข่งขัน

เนื่องจากจำนวนที่นั่งสำหรับการแข่งขันมีจำนวนจำกัด (50 ทีม) และเพื่อเป็นการกระจายการรับสมัครทีมเข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในเขตภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพฯ) และภาคตะวันตก ดังนั้นทางศูนย์ภาคกลาง เขต 2 จึงได้มีการกำหนดโควต้าให้แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ทีม อย่างไรก็ตาม สำหรับคณะที่มีทีมมากกว่านั้นให้ลงทะเบียนทีมเท่าที่มีได้ จากนั้นรบกวนส่ง ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทาง email มายัง acmicpc.muict@gmail.com พร้อมทั้งระบุข้อมูลของทีมที่สมัครโดยเรียงตามลำดับ ถ้ามีที่นั่งเหลือทางผู้จัดการแข่งขันจะพิจารณารับทีมดังกล่าวเพิ่มเติมตามลำดับที่ Coach ส่งมา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิต นักศึกษา
  2. เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย
  3. เพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
  4. เพื่อเตรียมตัว และยกระดับความสามารถ ในการไปแข่งในระดับนานาชาติ เพิ่มโอกาสเข้าสู่รอบ World Final

เจ้าภาพการแข่งขัน

การแข่งขันในประเทศระดับภูมิภาค
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ภาคกลาง เขต 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ภาคกลาง เขต 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
การแข่งขัน Online จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Boost-up Camp มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระหว่างทาบทาม)
การแข่งขันระดับประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแข่งขันระดับ Asia Regional มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
การแข่งขันระดับ World Final Ekaterinburg, Russia

รูปแบบการแข่งขัน

รางวัล

รางวัลการแข่งขันแก่ 5 ทีม ในแต่ละภูมิภาค มีดังนี้