เกี่ยวกับการอบรม

ACM-ICPC 2012

จัดอบรมให้กับนิสิต นักศึกษาในการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้โจทย์ปัญหา โดยอาศัย ทฤษฎีด้าน Algorithms และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน

อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้าน Computer Programming and Algorithms จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

หัวข้อการอบรม

คลิปบรรยายเกี่ยวกับโจทย์ และตัวอย่างโจทย์

(ขอขอบคุณข้อมูลในส่วนนี้โดยได้นำมาจาก http://www.informatics.buu.ac.th/acm/train.html)

สำหรับโจทย์อื่นๆ สามารถดูได้ที่ icpccpeku Channel - Youtube

(ขอขอบคุณข้อมูล ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)