เฉลยโจทย์แข่งขัน ACM-ICPC 2013

เอกสารสำหรับการอบรม

 • วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โจทย์สำหรับช่วงเช้า

โจทย์สำหรับช่วงบ่าย

ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งบนเครื่อง Notebook (Windows 32-bit Platform)

 • ติดตั้งโปรแกรม eclipse สำหรับการเขียนโปรแกรม C/C++
  • กรณีเครื่อง Notebook ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม C/C++ Compiler ต้องทำการติดตั้งก่อน Download
  • Eclipse IDE for C/C++ Developers (includes Incubating components) Download
 • ติดตั้งโปรแกรม eclipse สำหรับการเขียนโปรแกรม Java
  • กรณีเครื่อง Notebook ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม JDK (Java SE Development Kit) ต้องทำการติดตั้งก่อน Download
  • Eclipse IDE for Java Developers Download
 • ติดตั้งโปรแกรม PC2 สำหรับการส่งคำตอบในการแข่งขัน ACM-ICPC 2013 Download
 • คู่มือการติดตั้งโปรแกรม PC2 การติดตั้ง C/C++ Compiler และการตั้งค่า System Environment สำหรับ "Windows" Download
 • หรือ Download โดยตรง

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำ

สามารถเข้าไปฝึกทำโจทย์ได้ที่ UVa Online Judge ในหน้าเว็บไซต์ได้รวบรวมประเภทของโจทย์ตามหนังสือ และการแข่งขัน ACM-ICPC เพื่อให้ผู้แข่งสามารถทดลองส่ง source code เข้าไปตรวจสอบ หรือดาวโหลด PDF ของโจทย์ลงมาฝึกทำได้

โจทย์เก่าที่ได้ทำลิ๊งมาจากหน้าเว็ปไซท์ของ UVa ACM-ICPC World Final

2011 - Orlando
2010 - Harbin
2009 - Stockholm

ขอขอบคุณโจทย์ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ได้คัดเลือกโจทย์รวมไว้อบรม และ เว็บ Methods to Solve ของ Steven Halim ที่ได้รวบรวมและแบ่งโจทย์เป็นประเภทพร้อมทั้งประมาณความยากง่ายไว้ด้วย เราจึงได้นำข้อมูลบางส่วนจัดทำเป็นหัวข้อเอกสาระแนะนำเพื่อเพิ่มการเข้าถึง ทั้งนี้ยังมีโจทย์อีกจำนวนมาก อยู่ในเว็ปไซท์ที่ได้กล่าวถึงในขั้นต้น คุณผู้อ่านสามารถตามเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเองได้

Search and sorting

Data structures and searching (จากทางเกษตร)

 • UVa 10474. Where is the Marble? (link)
 • UVa 10282. Babelfish (link)
 • UVa 10295. Hay Points (link)
 • LA 2356. Web Navigation (link)
 • LA 2452. Cable Master (link)
 • UVa 10227. Forest (link)
 • UVa 10583. Ubiquitous Religions (link)
 • UVa 10539. Almost Prime Numbers (link)
 • LA 3135. Argus (link)
 • *UVa 11516. WiFi (link)

String Processing

 • UVa 400 Unix ls (link)
 • UVa 403 PostScript (link)
 • UVa 464 Sentence / Phrase Generator (link)

Greedy Algorithm

 • UVa 10020. Minimal Coverage (link)
 • UVa 10249. The Grand Dinner (link)
 • UVa 10340. All in all (link)
 • UVa 410. Station Balance (link)
 • UVa 10440. Ferry Loading II (link)
 • UVa 10670. Work Reduction (link)
 • UVa 10763. Foreign Exchange (link)
 • UVa 11054. Wine Trading in Gergovia (link)
 • UVa 11292. Dragon of Loowater (link)
 • UVa 11369. Shopaholic (link)

Divide and Conquer

 • UVa 374. Big Mod (link)
 • Uva 495. Fibonacci Freeze (link)

Graph

การค้นหาในกราฟ (จากทางเกษตร)

 • UVa 280. Vertex (link)
 • UVa 10009. All roads lead where? (link)
 • UVa 11518. Dominos 2 (link)
 • UVa 532. Dungeon Master (link)
 • UVa 439. Knight Moves (link)
 • UVa 572. Oil Deposits (link)
 • *UVa 11352. Crazy King (link)
 • *UVa 11504. Dominos (link)

DAG, Trees, Eulerian graphs (จากทางเกษตร)

 • UVa 10129. Play on Words (link)
 • *UVa 117. The Postal Worker Rings Once (link) Dynamic Programming

เส้นทางที่สั้นที่สุด (จากทางเกษตร)

 • UVa 10113. Exchange Rates (link)
 • UVa 11463. Commandos (link)
 • UVa 10048. Audiophobia (link)

Dynamic Programming

 • UVa 116. Unidirectional TSP (link)
 • UVa 136. Ugly Numbers (link)
 • UVa 585. Triangles (link)
 • UVa 640. Self Numbers (link)
 • UVa 10003. Cutting Sticks (link)

Longest Increasing Subsequence (DP)

 • UVa 231. Testing the CATCHER (link)
 • UVa 481. What goes UP (link)
 • UVa 497. Strategic Defense Initiative (link)
 • UVa 10051. Tower of Cubes (link)
 • UVa 10131. Is Bigger Smarter? (link)

Longest Common Subsequence (DP)

 • UVa 531. Compromise (link)
 • UVa 10066. The Twin Towers (link)
 • UVa 10100. Longest Match (link)

Coin Changing ( DP)

 • UVa 147. Dollars (link)
 • UVa 357. Let Me Count The Ways (link)

Edit Distance (DP)

 • UVa 164. String Computer (link)
 • UVa 526. String Distance and Transform Process (link)

Matrix Chain Multiplication (DP)

 • UVa 348. Optimal Array Multiplication Sequence (link)

Max Interval Sum (DP)

 • UVa 507. Jill Rides Again (link)

0-1 Knapsack

 • 10130. SuperSale (link)