การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC 2013 นั้น ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ

  1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบลงทะเบียนของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล Link
  2. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบลงทะเบียนของ Baylor University Link ,ขั้นตอนการสมัครเข้าแข่งขัน (Baylor)

โดยทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องลงทะเบียนให้ครบทั้ง 2 ระบบ