ประกาศรางวัล

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ภาคกลาง เขต 2 ประจาปี 2557
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
ทีม MU PC Faster คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย วีระกานต์ สินทวีเลิศมงคล
นาย เจษฎา โพดาพล
นาย จิรายุ ลือเวศย์วณิช
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม - อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
ทีม MUgiw mugiw คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย สุธี หิรัญวิภาส
นาย ชยาพัทธิ์ วรรณวงศ์ธิกุล
นาย วีรภัทร สุนทรีวงศ์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม - อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
ทีม MUICT_Triumphant คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย รางวัล กสานติกุล
นาย ศิรภัสร์ พรรคกลิน
นาย ศรัณย์ ตันติวราพันธ์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม - ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
ลำดับที่ 1
ทีม MUICT_IceTea คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
นายนัทธี ลาภดำรงกิจ
นายอรรถพันธ์ ดารามาศ
นายกฤตณัฐ สุทัศนานนท์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม - ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ
ลำดับที่ 2
ทีม MUICT_BUI คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล
นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
นางสาวธนวรรณ วิศาลรักษ์กิจ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม - ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ
รางวัลพิเศษ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
ลำดับที่ 1 The World Fastest Team
รางวัลสำหรับทีมที่ส่งเร็วสุดในโลก เมื่อ Server เริ่มเปิด (ก่อน 1 นาที) แต่ไม่ได้เข้ารอบ
ทีม MUICT_NYAN คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
Sataporn Phutrakul
Nitchakul Pipitvej
Suthida Lertviriyasawat
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม -ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ
ลำดับที่ 2 Almost There
รางวัลสำหรับทีมที่เกือบได้เข้ารอบทีมแรก
ทีม SMART KU คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นายเอกนันต์ ภาณุวัฒน์ยิ่งยงค์
นายเมธี คุ้มชาติ
นายธนวัฒน์ ตั้งพิบูลย์เวช
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม -อ. ปัญญาพร ปรางจโรจน์
ลำดับที่ 3 Meow
รางวัลสำหรับทีมที่ลองส่ง Problem A Meow มากที่สุดจนแก้ได้ ส่งทั้งหมด 9 ครั้ง
ทีม KPS T2C คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สว่างพงษ์ ทองสกุล
ปรนันท์ ศรีบัวเอี่ยม
สิทธา ประสานวงศ์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม -อ.ศิวดล เสถียรพัฒนากุล
ลำดับที่ 4 One Shot
รางวัลสำหรับทีมที่ส่งข้อไหนก็ได้แล้วถูกเลยและใช้เวลาเร็วที่สุด แต่ก็แก้โจทย์ข้ออื่นต่อไม่ได้อีกเลย
ทีม KPS BaoBang คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สัจจวัฒณ์ ภาณาการ
ณัฐนันท์ พรประสิทธิ์พงศ์
พีรดนย์ เรวัตร์ภูวธรณ์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม - อ.ศิวดล เสถียรพัฒนากุล
สนับสนุนค่าเดินทาง จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 6,000 บาท
ชื่อทีม สมาชิก อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. MU PC Faster
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย วีระกานต์ สินทวีเลิศมงคล
นาย เจษฎา โพดาพล
นาย จิรายุ ลือเวศย์วณิช
อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
2. MUgiw mugiw
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย สุธี หิรัญวิภาส
นาย ชยาพัทธิ์ วรรณวงศ์ธิกุล
นาย วีรภัทร สุนทรีวงศ์
อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
3. MUICT_Triumphant
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย รางวัล กสานติกุล
นาย ศิรภัสร์ พรรคกลิน
นาย ศรัณย์ ตันติวราพันธ์
ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม
4. MUICT_IceTea
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายนัทธี ลาภดำรงกิจ
นายอรรถพันธ์ ดารามาศ
นายกฤตณัฐ สุทัศนานนท์
ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ
5. MUICT_BUI
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล
นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
นางสาวธนวรรณ วิศาลรักษ์กิจ
ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ
6. MUICT_AI
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวณัฏฐา ศิริเลิศวรกุล
นายธนภัทร พรรณเชษฐ์
นายสรวิศ บรรจงเพียร
ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ
7. MUICT_TED
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายภาณุวัชร์ บุญยะทรัพย์
นายศุภกร ศิริพิน
นายพชร เกษบุรมย์
ดร.อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
8. Feeder
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
นายชินวัฒน์ นวลตา
นายทีปกร วงศ์แสนสุขเจริญ
นายกันตภณ พรประเสริฐสกุล
อ. นาวิน สมญาติ
9. MUICT_Reducto
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายชินกฤต หล่อปิยานนท์
นายอานนท์ ปุ้ยตระกูล
นายธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ
ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ
10. CP.SU_Cello
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Mr.Kristsada Kanchalew
Mr.Narongrit Wongwisit
Mr.Nut Rungsetthaphat
ดร. ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
เนื่องจากมี 3 ทีม คือทีม MUICT_Triumphant ทีม MUICT_IceTea และทีม MUICT_BUI ได้ เข้ารอบประเทศไทย แล้ว จากศูนย์ ICT มหิดล รอบ Online จึงให้สิทธิ์ทีมลำดับต่อไป (แต่ไม่ได้รับเงินรางวัล) ได้แก่
11. KPS INSPIRATION
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นายณัฐพันธุ์ ษรจันทร์
นายนาวิน หมูทอง
นายหรัณย์ ชูแสง
อ.นุชนาฏ สัตยากวี
12. CP.SU_Viola
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Mr.Klangjai Tammanam
Mr.Chanachai Puttaruksa
Mr.Nanthipath Pholberdee
ดร. ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์
13. MUICT_PimDeed
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสรวิศ ไล้สุวรรณ
นางสาวพิณ พฤกษานาพันธุ์
นายวรีพงษ์ ม่วงไม้
ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ
ทีม Quota จากคณะ ICT อัก 1 ทีม (แต่ไม่ได้รับเงินรางวัล) ได้แก่
14. MUICT_NYAN
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
Sataporn Phutrakul
Nitchakul Pipitvej
Suthida Lertviriyasawat
ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ