กติกาการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

กติกา และ การตัดสิน

ลักษณะการแข่งขัน

สิ่งที่อนุญาตและไม่อนุญาตในห้องแข่งขัน

สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน

การตัดสิน

สามารถเข้าชม  Blog ของ Professor Hwang (ACM-ICPC Asia Director) ได้ที่ (http://icpcasia.blogspot.com/ or http://hi.baidu.com/cjhwang) เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนผู้แข่งขัน
นอกจากนี้สามารถศึกษากฎกติกาเกี่ยวกับ Asia specific rules และ ICPC regional rules ได้จากลิงค์ต่อไปนี้