เกี่ยวกับ ACM-ICPC

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า 2015 Asia Thailand National On-site โดยจัดในระหว่างวันที่ 22 และ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมีนิสิต นักศึกษา จากหลายสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกมาจาก การแข่งขันในระดับภูมิภาคทั้ง 5 สนาม และการแข่งขันในรอบออนไลน์อันได้แก่

  • 2015 ACM-ICPC Thailand Central Group A Programming Contest จำนวน 10 ทีม
  • 2015 ACM-ICPC Thailand Central Group B Programming Contest จำนวน 10 ทีม
  • 2015 ACM-ICPC Thailand Northeastern Programming Contest จำนวน 10 ทีม
  • 2015 ACM-ICPC Thailand Northern Programming Contest จำนวน 10 ทีม
  • 2015 ACM-ICPC Thailand Southern Programming Contest จำนวน 10 ทีมŒ
  • 2015 Thailand First Round Online จำนวนอย่างน้อย 50 ทีม

โดยจำนวนทีมรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 100 ทีม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิต นักศึกษา
  • เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย
  • เพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
  • เพื่อเตรียมตัว และยกระดับความสามารถ ในการไปแข่งในระดับนานาชาติ เพิ่มโอกาสเข้าสู่รอบ World Final