เกี่ยวกับ ACM-ICPC

ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมสำหรับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยแต่ละทีมจะประกอบด้วยผู้แข่งขันสามคนและจะต้องเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอัลกอริทึม ภายในเวลาที่กำหนด จำนวนปัญหา 8-11 ข้อ ภายในเวลา 3 หรือ 5 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ในประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2009 และในปีนี้ การอบรมเตรียมความพร้อมและการแข่งขันที่จัดขึ้นในประเทศไทย ปี 2558 ประกอบด้วย

 • การอบรมในระดับภูมิภาค
  • ภาคเหนือ วันที่ 22-23, 29-30 สิงหาคม 2558 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 29-30 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2558 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ภาคกลาง A วันที่ 29-30 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
  • ภาคกลาง B วันที่ 15-16 และ 29-30 สิงหาคม 2558 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภาคใต้ วันที่ 29-30 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2558 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่Œ
 • การแข่งขันในระดับภูมิภาค
  • ภาคเหนือ วันที่ 6 กันยายน 2558 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13 กันยายน 2558 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ภาคกลาง A วันที่ 13 กันยายน 2558 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
  • ภาคกลาง B วันที่ 12 กันยายน 2558 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภาคใต้ วันที่ 13 กันยายน 2558 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่Œ
 • การแข่งขัน Thailand First Round Online วันที่ 19 กันยายน 2558 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การแข่งขัน Thailand National On-site วันที่ 22-23 ตุลาคม 2558 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การอบรม Boost-up Camp วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2558 โดย มหาวิทยาลัยบรูพา
 • การแข่งขัน Asia Phuket Regional Contest วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • การแข่งขัน The 2016 ACM-ICPC World Finals วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2559 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิต นักศึกษา
 • เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย
 • เพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • เพื่อเตรียมตัว และยกระดับความสามารถ ในการไปแข่งในระดับนานาชาติ เพิ่มโอกาสเข้าสู่รอบ World Final