ACM-ICPC 2016

เกี่ยวกับการแข่งขัน

ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมสำหรับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยแต่ละทีมจะประกอบด้วยผู้แข่งขันสามคนและจะต้องเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอัลกอริทึม ภายในเวลาที่กำหนด จำนวนปัญหา 8-11 ข้อ ภายในเวลา 3 - 5 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ในประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2552 และในปีนี้ การอบรมเตรียมความพร้อมและการแข่งขันที่จัดขึ้นในประเทศไทย ปี 2559 ประกอบด้วย

 • การอบรมในระดับภูมิภาค
  • ภาคเหนือ วันที่ 20-21, 27-28 สิงหาคม 2559 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 29-30 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2559 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ภาคกลาง A วันที่ 27-28 สิงหาคม และ 3-4 กันยายน 2559 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภาคกลาง B วันที่ 27-28 สิงหาคม และ 3-4 กันยายน 2559 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ภาคใต้ วันที่ 1-4 กันยายน 2559 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • การแข่งขันในระดับภูมิภาค
  • ภาคเหนือ วันที่ 4 กันยายน 2559 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 กันยายน 2559 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ภาคกลาง A วันที่ 11 กันยายน 2559 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภาคกลาง B วันที่ 11 กันยายน 2559 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภาคใต้ วันที่ 10 กันยายน 2559 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • การแข่งขัน Thailand First Round Online วันที่ 18 กันยายน 2559 โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • การแข่งขัน Thailand National On-site วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • การอบรม Boost-up Camp วันที่ 22-30 ตุลาคม 2559 โดย มหาวิทยาลัยบรูพา
 • การแข่งขัน Asia Phuket Regional Contest วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2559 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิต นักศึกษา
 • เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย
 • เพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • เพื่อเตรียมตัว และยกระดับความสามารถ ในการไปแข่งในระดับนานาชาติ เพิ่มโอกาสเข้าสู่รอบ World Final