ACM-ICPC 2016

เกี่ยวกับการอบรม

จัดอบรมให้กับนิสิต นักศึกษาในการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้โจทย์ปัญหา โดยอาศัย ทฤษฎีด้าน Algorithms และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน

อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้าน Computer Programming and Algorithms จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

หัวข้อการอบรม

  • English for Programming
  • การเขียนโปรแกรมบน ACM-ICPC Contest Environment
  • อบรมทฤษฎีด้าน Algorithms และการแก้โจทย์ปัญหา อาทิ String matching, Dynamic Programming, Greedy Algorithms, Graph Algorithms, etc.
  • ทดลองแก้ปัญหาโดยใช้โจทย์การแข่งขัน ACM-ICPC World Final