ACM-ICPC 2016

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC Thailand Central Group B Programming Contest 2016 นั้น ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ

  1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่าน ระบบลงทะเบียนของ Baylor University ,ขั้นตอนการสมัครเข้าแข่งขัน (Baylor) ทีมของท่านจะอยู่ในสถานะ "Pending" หมายถึงรอการยืนยันจากศูนย์แข่งขัน หากทางศูนย์แข่งขันได้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อทีมแข่งขันแล้ว สถานะของทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะเปลี่ยนเป็น "Accepted" ในภายหลัง
  2. หลังจากทีมได้ทำการสมัครในระบบลงทะเบียนของ Baylor University แล้ว ภายใน 1-2 วัน คณะ ICT จะทำการ Export ข้อมูลทีมของท่าน เข้าสู่ ระบบลงทะเบียนของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ: โดยทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องลงทะเบียนให้ครบทั้ง 2 ระบบ

จากนั้น ศูนย์แข่งขันจะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และใบสมัครว่าเป็นไปตามกฎ กติการการแข่งขัน จะทำการ Approve ทีมของท่านให้เข้าร่วมการแข่งขัน สถานะของทีมของท่านจะเปลี่ยนเป็น "Accepted" ในระบบลงทะเบียนของ Baylor University