ACM-ICPC 2016

รางวัล

รางวัลสำหรับการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2016)
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2016)
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2016)
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2016)
  • รางวัลพิเศษ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
  • รางวัลสนับสนุนเข้าร่วมแข่งขัน ACM-ICPC ระดับประเทศไทย สำหรับทีมอันดับ 1 – 10 ทีมละ 6,000 บาท
  • ทีมที่ได้รับรางวัลในแต่ละภูมิภาคจำนวน 10 ทีม จะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC Thailand 2016