ACM-ICPC 2016

ACM-ICPC 2016 Roadshow

วันที่ คณะ / มหาวิทยาลัย ห้องบรรยาย อัลบัมภาพถ่าย
17 สิงหาคม 2559 คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา Album
22 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา Album
25 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี Album
25 สิงหาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Album