ACM-ICPC 2016

ACM-ICPC Thailand Central Group B Programming Contest 2016
กำหนดการแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคกลาง เขต 2 ประจำปี 2559
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคาร ICT
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

เวลา กิจกรรม
08.00 - 09.00 ลงทะเบียนชั้น 4 หน้าห้อง Grand Auditorium
09.00 - 09.30 พิธีเปิดการแข่งขัน
09.30 - 10.00 ชี้แจงกำหนดการและขั้นตอนในการแข่งขัน
10.00 - 10.20 พักรับประทานอาหารว่าง (ณ ห้อง Bits & Bytes Hall)
10.20 - 11.20 ตรวจสอบอุปกรณ์และทดลองใช้ระบบในลักษณะเหมือนแข่งจริง
11.20 - 12.10 รับประทานอาหารกลางวัน (ณ บริเวณสวนไผ่ ชั้น 1)
12.10 - 12.30 ผู้เข้าร่วมแข่งขันประจำที่เพื่อเตรียมความพร้อม
12.30 - 16.30 เริ่มการแข่งขัน – สิ้นสุดการแข่งขัน
16.30 - 17.00 พักรับประทานอาหารว่าง (ณ ห้อง Bits & Bytes Hall) บรรยายโจทย์การแข่งขันและเฉลยวิธีการแก้ปัญหา
17.00 – 17.30 พิธีปิดการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการและมอบรางวัล