การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged

October 21, 2019 09.30 A.M. - 04.30 P.M.

หลักการและเหตุผล

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นรายวิชาบังคับพื้นฐานใหม่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เริ่มบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยเป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy)

โครงการอบรมครู ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายวิชาวิทยาการคำนวณที่พบส่วนใหญ่เป็นการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือการใช้หลักสูตร ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจในการสอนที่ลึกซึ้งเพียงพอที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพได้

โครงการ Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged นี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดกิจกรรมการสอนสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณในรูปแบบ activity-based learning ให้แก่ครู ผู้สอน และผู้ที่สนใจ ให้เกิดความเข้าใจในการถ่ายทอดกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Computational Thinking สู่ผู้เรียนผ่านการใช้กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged
โดย ผศ.ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ และคณะ
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เวลา หัวข้อวิชา
08.50 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น. หลักการของการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) สำหรับการพัฒนาทักษะความคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เป็นระบบและสร้างสรรค์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. การสอนแนวคิดเชิงคำนวณผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 น. กิจกรรมการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. การสะท้อนการสอนแนวคิดเชิงคำนวณผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยากร

ผศ.ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ

ผู้ช่วยวิทยากร

ผศ.ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ
 ดร.อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
 ผศ.ดร. ธันวดี สุเนตนันท์

แบบประเมินออนไลน์

 • แบบประเมินออนไลน์ คลิก

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 2,700 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 3,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 • 1
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish