Overview

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มุ่งเน้นในการพัฒนานักวิจัยและสร้างผลผลิตในเชิงวิชาการ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีนวัตกรรมและทันสมัย ขอบเขตของงานวิจัย ทางคณะฯ มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ Business Intelligence, Database, Computer Communication and Networking, Artificial Intelligence, Software Engineering, Digital Image Processing และ Computer Graphics and Animation

ผลงานวิจัยต่าง ๆ ในช่วงก่อนการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการตีพิมพ์ผลงานภายใต้ชื่อของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลากว่า 30 ปี และทางคณะฯ ได้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย ได้ที่ รายงานสรุปผลงานวิจัย

กลุ่มงานวิจัย

The Faculty of ICT has been proud of its research contributions to society. Generally, the Faculty of ICT conducts research in areas such as database systems, computer networks, computer security, pattern recognition, information retrieval, software engineering and computer vision. In order to promote innovative and applicable research in computing, the Faculty of ICT combines multi-disciplinary research areas together to produce both new knowledge and practical applications. Currently, the Faculty of ICT is conducting research in four different clusters as follows:

  • Service-Oriented Ubiquitous Computing

Today, computing and networking resources are blended together seamlessly such that they are now just called computing. Computers are embedded in almost everything that we see, feel and touch in our daily life. Computing has become a ubiquitous service; thus, establishing efficient and reliable collaboration among computing devices via communication and services would have a major impact on our society. Research in this cluster covers the fields of service-oriented architecture, web services, security and privacy, and network-centric computing which are the platforms that enable us to develop more exciting innovations in the future.

  • Data and Knowledge Engineering

More and more, data has become a vital asset. Not only have database systems been a norm in most organizations, but the way that the data are engineered, processed and analyzed have been extensively studied to extract visible and significant knowledge. Fundamental research challenges and applications of data-and-knowledge driven systems are explored to produce innovative research and technologies that enable novel applications and computing services. Research in this cluster includes database systems, data warehousing, data mining and knowledge discovery, data and information management, information and knowledge integration, as well as knowledge representation, modeling and reasoning.

  • Intelligent Systems

Recent innovations in computing technology have enhanced the capability of several artificial intelligence algorithms as their computability problems have been greatly diminished. Research in this cluster includes fundamental techniques in intelligent systems such as neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms as well as novel intelligent research areas such as computer vision, pattern recognition, image processing, machine learning, data mining, multimedia technology, man-machine interfaces, affective computing, computer graphics, visualization, and applications to medicine.

  • Multimedia Technology

Computing today is closer to laymen than ever before. Multimedia data in the form of text, images, video, and audio are now delivered to people almost as soon as they are created. Many advances in computing today are influenced largely by the general pubic, and several multimedia applications allow them to interact with and experience multimedia directly. The mission of the research in this cluster is to improve multimedia related applications, and find new ways to deliver data for storytelling, learning and entertainment. This research area is driven by the challenge to produce technologies and applications that enable each person to express his/her imagination creatively.

ศูนย์วิจัย ICT เพื่อนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้จัดตั้งศูนย์วิจัย ICT เพื่อนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการของคณะฯ ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยแบบบูรณาการกับศาสตร์สาขาอื่น เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างกว้างขวาง โดยเริ่มให้มีการดำเนินการวิจัยในสาขาและกลุ่มวิชาที่คณะฯ มีความพร้อมก่อน ซึ่งแบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี้

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish