Curriculum

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหลักสูตร 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรของคณะ ICT ได้มาตรฐานสากล ตามหลักสูตรของ ACM (Association of Computing Machinery) และ IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers) ผู้ที่จบการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีสามารถปฏิบัติงานในระดับบริหาร เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์

หลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรประกอบด้วย

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ – ภาคพิเศษ)

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความชำนาญในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอย่างดี บัณฑิตจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเชิงฉลาด ระบบเครือข่ายสื่อสาร การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อหลายแบบ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงประยุกต์
  • เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันกับผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศได้
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2546 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบเชิงฉลาด ระบบสื่อหลายแบบ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ หลักสูตรฯ มีสาขาวิชาเฉพาะให้เลือกเรียนทั้งหมด 8 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), สาขาระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems), สาขาระบบสื่อผสม (Multimedia Systems), สาขาระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Systems), สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering), สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology), สาขาระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network), สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

หลักสูตรปริญญาโท

ในปีการศึกษา 2537 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล เชี่ยวชาญทางด้านเครือข่ายสื่อสาร สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถทำวิจัยหรือประเมินผลการวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างดี

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอนในปีการศึกษา 2545 รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการ และนักวิจัย ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นนักวิชาการและนักวิจัยขั้นสูง ที่มีองค์ความรู้ความสามารถ ได้มาตรฐานสากล มีผลงานวิจัยที่มี คุณภาพระดับนานาชาติ สามารถที่จะทำงานวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศ และสามารถก้าวไปสู่ ความมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish