Posts tagged: อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

Announcement / Public RelationsComments Off on ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการใช้งานด้านอัตลักษณ์ (Corporate Identity) เป็นไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://intranet.mahidol/2016/08/25/corperate-identity.html

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish