แบบตอบรับร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล(สศ.ทส.มม.)
Mahidol University, Faculty of Information and Communication Technology Alumni Association(MU.ICT.AA.)