Hackathon2018

ผลการแข่งขัน

Digital Platform Economy Hackathon 2018

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาและเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อสร้างบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรส่วนหนึ่งมีศักยภาพทางเศรฐกิจที่สูงขึ้ง และจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นว่าการพัฒนา software ไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการด้านธุรกิจและผู้บริโภค มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยผู้บริโภคจะสามารถนำเทคโนโลยี software ไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เกิดมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น (lifestyle quality) ซึ่งจะนำไปสู่ผลผลิต (productivity) โดยรวมที่ดีขึ้น ในการทำงานและการใช้ชีวิต ธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยี software ไปใช้ให้เกิดผลิตภาพ (productivity) ในการดำเนินธุรกิจ การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างระบบ software อย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างจิตสำนึกและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน software ให้มีโอกาสสร้างผลงานที่ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับประเทศที่ส่งออก software คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงผู้บริโภค โดยกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษาในสาขาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบ software เพื่อธุรกิจ

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด INNOTECH มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งบริษัทอาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้สนับสนุนการออกโจทย์เพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ และร่วมเป็นกรรมการตัดสินผล อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้แก่ประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

โปสเตอร์

Hackathon Poster

ประวัติ บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจด้านการติดตั้ง ออกแบบ พัฒนาระบบ ERP ในประเทศไทย ภายใต้ บริษัท อาโทส เอสอี คือ บริษัทชั้นนำระดับโลกในการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบ IT สำนักใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมีสำนักงานในกว่า 72 ประเทศทั่วโลกรวมถึง ในประเทศไทย มีพนักงานมากกว่า 100,000 คนทั่วโลก โดยมีคณะทำงานที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวด้าน Business Consulting ทีมคณะที่ปรึกษา SAP (SAP consultants) และ ผู้บริหารโครงการที่มีประสบการณ์สูง โดยให้บริการแก่ลูกค้าชั้นนำทั่วโลกในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมเคมีและเหมือง, ธุรกิจค้าปลีก ภาคการให้บริการทางการเงิน อุตสาหกรรมการให้บริการดูแลสุขภาพ ภาคการขนส่ง เทคโนโลยี และ ภาคพลังงาน และสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับกระบวนการสร้าง Software เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือเสนอคุณค่าใหม่ในเชิงธุรกิจ โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขัน Hackathon
 • เพื่อเพิ่มทักษะทางการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจากการแก้ปัญหาจริงให้แก่นักศึกษา
 • เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจและผู้บริโภค

กำหนดการสำคัญ

กิจกรรมการแข่งขัน Digital Platform Economy Hackathon 2018
คัดเลือกภาคธุรกิจและอาจารย์ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมิน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครนักศึกษา 26 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561
จัดกิจกรรม 24 - 25 มีนาคม 2561

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. แข่งเป็นทีม โดยแต่ละทีมประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน 5 คน
 2. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยเอกชน
 3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี โท หรือเอก
 4. มีความรู้และทักษะ
  • Programming skills: Java/Kotlin (Android) or Swift/Objective C (iOS)
  • Web application development skills: CSS, HTML5, JavaScript, JQuery, JSON, XML, or Web Services
  • Database skills: MySQL, Oracle, MS SQL Server
  • Business knowledge and skills: commerce, accounting