Hackathon2018

การเตรียมตัวเพื่อการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแก้โจทย์ปัญหา อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา และโปรแกรมต่างๆที่ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องใช้ ทางผู้จัดได้เตรียม Internet Access ให้กับผู้เข้าแข่งขันที่จำเป็นต้องใช้

เนื่องด้วยการแข่งขัน Digital Platform Economy Hackathon 2018 จะเป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งจะต้องอยู่แก้ปัญหาของโจทย์ที่ได้รับข้ามคืน (2 วัน 1 คืน) ทางผู้จัดได้เตรียมที่พักผ่อน และห้องอาบน้ำไว้ภายในที่จัดการแข่งขัน จึงจะขอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวดังต่อไปนี้

  1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำ ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีความประสงค์ที่จะอาบน้ำ
  2. เตรียมอุปกรณ์การนอน เช่น ถุงนอน หมอน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันความประสงค์ที่จะนอน