ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสู่สังคมการบรรยายพิเศษ
"Computing:Technological Advances,
Social Implication, Ethical and Legal Issues"
By
Professor Narayan C.Debnath

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา
      ข้อมูลส่วนตัว*กรุณาระบุทุกช่อง
     คำนำหน้าชื่อ/Title:         ชื่อ/First name:            นามสกุล/Last name:   
     ประเภทผู้ลงทะเบียน:

 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าฟังฟรี
 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ค่าลงทะเบียน 200 บาท
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ค่าลงทะเบียน 300 บาท
     คณะ:
     โทรศัพท์: 
     มือถือ: 
     Email: