MU Home | ICT HOME

ทุนภายในและภายนอกประเทศ

แหล่งทุน

รายละเอียด

ระยะเวลา

Sato International Scholarship Foundation

Sato International Scholarship Foundation เสนอให้ทุนแลกเปลี่ยน (Scholarship for Short-Term Exchange Students) ระยะเวลารับทุน 6-10 เดือน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

The University of Electro-Communications, University of Tokyo, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo Institute of Technology, University of Tsukuba, J.F. Oberlin University, Rikkyo University.

Sato International Scholarship Foundation grants two types of scholarship for self-supporting students from ASEAN countries as well as Southwest Asian countries enrolled in a Japanese undergraduate or graduate institution:

1.               Scholarship for Self-Supporting Students

2.               Scholarship for Short-Term Exchange Students.

Readmore:http://Cambodiajobs.blogspot.com/2010/01/sato-international-scholarship.html

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
กำหนดเวลายื่นขอรับทุนอุดหนุน
 

ครั้งที่

ช่วงเวลาการเดินทาง

กำหนดหมดเขต

แจ้งผลพิจารณา

1

1 ต.ค.–31 ธ.ค.52

ไม่เกิน 4 ก.ย. 52

30 ก.ย.52

2

1 ม.ค.-31 มี.ค.53

ไม่เกิน 4 ธ.ค.52

29 ธ.ค.52

3

1 เม.ย.-30 มิ.ย.53

ไม่เกิน 5 มี.ค.53

31 มี.ค.53

4

1 ก.ค.- 30 ก.ย.53

ไม่เกิน 4 มิ.ย.53

30 มิ.ย. 53

 

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of  Science, JSPS)  ได้ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2553 มายังวช. เพื่อให้ วช. ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  www.jsps.go.jp/english รายละเอียดโครงการ

 

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทต่าง ๆ 7 ประเภท ดังนี้

ชื่อทุน

กำหนดเปิดรับสมัคร

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

รอบ 1 ภายในวันที่ 28 ก.พ.

รอบ 2 ภายในวันที่ 30 มิ.ย.

รอบ 3 ภายในวันที่ 31 ต.ค.

ทุนส่งเสิรมนักวิจัยรุ่นกลาง

รอบ 1 ภายในวันที่ 28 ก.พ.

รอบ 2 ภายในวันที่ 30 มิ.ย.

รอบ 3 ภายในวันที่ 31 ต.ค.

ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง

กำหนดเปิดรับสมัครตลอดปี

ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย

รอบ 1 ภายในวันที่ 28 ก.พ.

รอบ 2 ภายในวันที่ 31 ก.ค.

ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน

รอบ 1 ภายในวันที่ 28 ก.พ.

รอบ 2 ภายในวันที่ 31 ก.ค.

ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย

กำหนดเปิดรับสมัครตลอดปี

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

รอบ 1 ภายในวันที่ 31 มี.ค.

รอบ 2 ภายในวันที่ 31 ก.ค.

รอบ 3 ภายในวันที่ 30 พ.ย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 7  ประเภทดังกล่าวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดและ download ได้ที่ intranet มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้าไปดูที่กองบริหารงานวิจัย
รายละเอียดโครงการ

 

บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด

เนื่องด้วยรัฐบาลนิวซีแลนด์มีนโยบายให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน)  ระดับปริญญาเอก ณ ประเทศนิวซีแลนด์

บุคลากรหรือผู้สนใจที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศนิวซีแลนด์  สามารถติดต่อขอรับการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทฯ โทร. 083-710-0005 โทรสาร. 02-718-2712 หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edunetglobal.com

ไม่ระบุ

ประชุมวิชาการ / ประชาสัมพันธ์

ผูรับผิดชอบโครงการ

รายละเอียด

ระยะเวลา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL  โดยมีการตีพิมพ์จำนวน 2 ฉบับ/ปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 January – June และฉบับที่ 2 July – December (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)ซึ่งผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการ Peer Review จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดทำต้นฉบับได้ที่ http://www.kmitl.ac.th/ejkmitl/   หรือ  โทร.0-2329-8136
 

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ  กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

ด้วย Japan International Science & Technology Exchange Center (JISTEC) ได้จัดทำคู่มือการทำงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ “Opportunities for Researchers from Overseas to Conduct Research in Japan”  เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในเรื่องของการทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

http://www.jistec.or.jp/Sending/sending_e.html

 

สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยได้ด้วยตนเองที่ วช. หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายเลขานุการฯ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ โทร. 0-2561-2445 ต่อ 560, 439 โทรสาร 0-2579-1738

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

ด้วยกระทรวงต่างประเทศได้แจ้งประชาสัมพันธ์วานสารรายปี Asia Research News 2009 ซึ่งมุ่งส่งเสริมเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเอเชีย และสนับสนุนงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักและมีความร่วมมือระหว่างกัน โดยผู้สนใจในวารสารดังกล่าวสามารถดาน์โหลดวารสารได้จากเว็บไซต์ www.researchsea.com
ขณะนี้ ResearchSEA กำลังเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาลงใน Asia Research News 2010 ซึ่งจะเน้นรายงานผลงานวิจัยที่น่าสนใจและมีบทความพิเศษหัวข้อ “Commercializing Research”
โดยสถาบันที่สนใจส่งบทความลงพิมพ์ในวารสารและใช้บริการอื่น ๆ ของ ResearchSEA สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ m.pokar@researchsea.com

 

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ว่า Asian Biomedicine (Research, Reviews and News) ได้รับการบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expand (Sci Search), Journal Citation Index/Science Edition และ Scopus เรียบร้อยแล้ว โดยบทความในวารสาร ตั้งแต่ฉบับเริ่มต้นจนถึงฉบับล่าสุดสามารถติดตามได้จากฐานข้อมูล Thomson ISI Web of Knowledge และขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับต่อไปด้วย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อลงวารสารกะสะลองคำ โดยสามารถส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://research.cru.in.th/research/journal.php

ไม่ระบุ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านทาง http://www.rlc.nrct.go.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ระบุตามเอกสาร