วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์   ศิษย์เก่า    ศิษย์ปัจจุบัน  และบุค
ลากรคณะ ICT
2. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรที่ทำงานในวิชาชีพด้าน IT ให้กว้างขวาง และมีความเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ICT
   
วัน - เวลา วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 17.00 - 22.00 .
   
สถานที่ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม The Imperial Queen's Park
  พบกับกิจกรรมพิเศษ ที่จัดขึ้นเพื่อชาว CS&ICT ที่จะนำพวกเราย้อนกลับไป
สู่วันวาน  Update ข่าวคราวของเพื่อนๆ พบปะคณาจารย์
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย