อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live)

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” (อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings)

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint”

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App” รุ่นที่ 4

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App” รุ่นที่ 4

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Mobile Game Development with Unity3D for Beginner”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Mobile Game Development with Unity3D for Beginner”

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Learning CNN with Image Analysis”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Learning CNN with Image Analysis”

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Cyber Security Essentials

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Cyber Security Essentials

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mobile Application Development

The faculty of ICT  woul...   รายละเอียด

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

อบรมหลักสูตร Agile Project Management to Success with KANBAN (IT636)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมหลักสูตร Agile Project Management to Success with KANBAN (IT636)

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish