อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

โครงการอบรมเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (User Experience Design for Computer Application Development)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (User Experience Design for Computer Application Development)

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Ansible Automation for everyone”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการบริการวิชาการสู่สังคมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Ansible Automation for everyone”

โครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 18

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 18

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT : Digital Photography with a Smartphone”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT : Digital Photography with a Smartphone”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Adobe Illustrator CS6 Workshop : Creative Vector Design with Illustrator CS6”

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง “Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3)”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง “Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3)”

โครงการ “Cryptography basics for understanding Bitcoin and Blockchain Technology”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการ “Cryptography basics for understanding Bitcoin and Blockchain Technology”

โครงการค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ICT Junior Camp #10

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ICT Junior Camp #10

โครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish