โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือและการจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay”

15 มีนาคม 2019 13.30 น. - 16.30 น.

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์ที่เรียกกันว่าสมาร์ทโฟนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการถ่ายภาพในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยกล้องถ่ายภาพที่มากับสมาร์ทโฟนนั้นได้ผ่านการพัฒนามาแล้วหลายต่อหลายรุ่น จนปัจจุบันกล้องสมาร์ทโฟนสามารถใช้ถ่ายภาพในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ด้วยความสามารถที่หลากหลายของกล้องสมาร์ทโฟนและคุณภาพของภาพที่ใกล้เคียงกับกล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความคล่องตัว ใช้งานง่าย พกติดตัวได้ตลอดเวลา รวมถึงความสามารถในการเผยแพร่รูปภาพผ่านทางฟังก์ชันสื่อสารของโทรศัพท์หรือแอพพลิเคชัน Social Network และยังมีแอพพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการคลังรูปภาพให้เลือกใช้มากมาย

การถ่ายรูปแนว Flat Lay เป็นการถ่ายภาพมุมสูง โดยมีการจัดวางสิ่งของที่ต้องการถ่าย ให้มีองค์ประกอบที่สวยงาม บอกเล่าเรื่องราว ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้จากการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ต่างๆ นิยมใช้แนวการถ่ายแบบ Flay Lay รวมทั้งการโพสต์ลง Instagram หรือ Facebook เพื่อการบอกเล่าเรื่องราว หรือโปรโมทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือและการจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม
“SMART with ICT: การถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือและการจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay”
15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
12.30-13.30 น. ลงทะเบียน
 13.30-14.45 น.
 • เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ
 • การออกแบบสีสันของภาพด้วย Color Wheel
 • การจัดองค์ประกอบแนว Flat Lay
 • การจัดแสง การเลือกมุมมอง
 • การตกแต่งภาพด้วย Application บนมือถือ
14.45 –15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น.
 • ลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงาน

วิทยากร

ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ

คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์)

ผู้ช่วยสอน

นาย พฤกษ์ ใจนุ่ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผลิตสื่อวิดีทัศน์และถ่ายภาพ)

นางสาว ดวงหทัย แพงจิกรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์)

นางสาวคุณีกร อินพาเพียร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์)

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24, 69, 92, 107, 129, 138, ปอ.24, ปอ.69, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.138

 • แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish