โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัย เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Prezi – ICT Creative : Creating Effective Presentation for The 21st Century Learning with PREZI”

4 กุมภาพันธ์ 2019 to 5 กุมภาพันธ์ 2019 09.00 น. - 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการนำเสนอผลงานของหน่วยงาน ในลักษณะ Multimedia Presentation สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้ชม และช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรม PREZI เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างงานด้านการนำเสนอในรูปแบบทันสมัย และสามารถผสมผสานกับโปรแกรมทางด้านการจัดการภาพและเสียงได้หลายประเภทสร้างเป็นผลงานที่นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อาทิ การนำเสนอข้อมูลหน่วยงาน ผลการดำเนินงานงาน และสื่อการเรียนการสอน

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ Multimedia Presentation อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม PREZI – ICT Creative : Creating Effective Presentation with PREZI” โดยเน้นการสอนให้ฝึกปฏิบัติ และสร้างผลงานจริงในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หัวข้อการอบรม

 • เรียนรู้การเขียน Story Board อย่างเป็นระบบ
 • เรียนรู้การแทรกภาพนิ่ง เสียง และ Video
 • การสร้างเส้นทาง (Path) การนำเสนอ
 • การใช้โปรแกรมเสริมด้านการจัดการภาพและเสียง
 • การนำเสนอในรูปแบบ Flash animation
 • การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Video

กำหนดการ

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์
“สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัย เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Prezi – ICT Creative : Creating Effective Presentation 
for The 21st Century Learning with PREZI”
โดย ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

(9.00–16.00 น.)

 • เริ่มต้นการเขียน Story Board อย่างเป็นระบบด้วยแนวทาง Mind Map
 • พื้นฐานการสร้างงาน Multimedia Presentation
 • แนะนำโปรแกรม Prezi
 • การลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม
 • หน้าจอการทำงานเริ่มต้น และส่วนประกอบของโปรแกรม
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ
 • การใช้งาน Template
 • ทำความเข้าใจกับการใช้ Path กำหนดเส้นทาง Animation
 • Workshop สร้างผลงานจริงจาก story board
 • จัดเก็บผลงานในรูปแบบ Flash / การ Share ข้อมูลบนเว็บ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

(9.00–16.00 น.)

 • การผสมผสานผลงาน Presentation กับโปรแกรมด้านการจัดการภาพและเสียงการนำเข้า ภาพนิ่ง  และภาพเคลื่อนไหว
 • การเรียก Video จาก You Tube เข้าสู่ File
 • เรียนรู้การแปลงข้อมูลให้เป็น Video File
 • เรียนรู้การตัดต่อ Video File
 • Workshop สร้างผลงาน Presentation สมบูรณ์

 

วิทยากร

ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล

 

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 2,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา   

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 2,500 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 3,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish