ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนานาชาติ Concordian

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะ ICT ม.มหิดล มีโอกาสได้เข้าบรรยายแนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียนชั้น Grade 12 ที่สนใจด้าน ICT จำนวน 1 คาบ ณ โรงเรียนนานาชาติ Concordian นำโดย Mr. Stephen Smith อาจารย์ชาวต่างชาติ เริ่มการบรรยายโดยการแนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดอันดับมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับโลกและในเอเชีย การแนะนำสาขาวิชาทั้ง 8 สาขา ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศ ระหว่างการบรรยาย มีการถาม-ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับหลักสูตร อาทิเช่น ความแตกต่างของสาขาวิชาและและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะฯ ซึ่งนักเรียนที่เข้าฟังการบรรยาย ให้ความสนใจเป็นอย่างดี นอกจากการแนะนำหลักสูตร ผลคะแนนที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนแล้วผู้บรรยายได้แนะนำวิธีการสมัครรอบต่อไป คือรอบ MU-Portfolio และ International Admission อีกด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish