Daily Archives: 20 มิถุนายน 2018

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Learning from Biosignals”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Learning from Biosignals”

ICT มหิดล จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Learning from Biosignals”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Learning from Biosignals”

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 25...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish