Daily Archives: 25 กุมภาพันธ์ 2019

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดออกแบบมาสคอต “รัก” ภายใต้โครงการ “Thailand Pavilion 2020 Mascot Design Contest”

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดออกแบบมาสคอต “รัก” ภายใต้โครงการ “Thailand Pavilion 2020 Mascot Design Contest”

ขอเชิญชวนนักศึกษา นักออก...   รายละเอียด

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 22

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 22

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish