Daily Archives: 10 มิถุนายน 2019

นักศึกษา ICT คว้ารางวัลที่ 3 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019: I4C-2019)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT คว้ารางวัลที่ 3 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019: I4C-2019)

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish