Daily Archives: 12 กรกฎาคม 2019

ICT มหิดล (MUICT) จัดอบรมโปรแกรมRetraining & Coaching ICT Professionals 2 วิชาแรก

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดอบรมโปรแกรมRetraining & Coaching ICT Professionals 2 วิชาแรก

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโปรแก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” ประจำปีการศึกษา 2562

   เมื่อวันที่ 3 – 5 กรก...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish