Daily Archives: 30 มกราคม 2020

หลักสูตรอบรม Data Science and Big Data Analytics (IT655)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน หลักสูตรอบรม Data Science and Big Data Analytics (IT655)

Link at:  https://www2.i...   รายละเอียด

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้สัมภาษณ์งานวิจัย เรื่อง ระบบค้นหาโดยอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา จากภาพถ่ายจอประสาทตา ช่วยคัดกรองเบื้องต้น ย่นเวลาทำงานแพทย์ ในนิตยสาร MIMS Doctor Thailand December Issue

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้สัมภาษณ์งานวิจัย เรื่อง ระบบค้นหาโดยอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา จากภาพถ่ายจอประสาทตา ช่วยคัดกรองเบื้องต้น ย่นเวลาทำงานแพทย์ ในนิตยสาร MIMS Doctor Thailand December Issue

รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลน...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการ KST-2020 – the 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการ KST-2020 – the 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 25...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand