Daily Archives: 7 กันยายน 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data​ Science​ 101: Basic Concepts and​ Tools​ for​ Beginner

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data​ Science​ 101: Basic Concepts and​ Tools​ for​ Beginner

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 27

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 27

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand