สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์หลัง)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 09 ก.ค. 04 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดสรร “ทุนคปก. แบบกลุ่ม” ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ผู้ขอทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์  – รายละเอียดเพิ่มเติม
2 11 ก.ค. 61 Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for research and innovation เปิดรับข้อเสนอโครงการในกรอบวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. Bioeconomy บริหารทุนโดย สวทช. 2. Infectious Diseases บริหารทุนโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 18 ก.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 12 ก.ค. 61 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศเชิญชวนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่รับทุนคปก. ให้สมัครขอทุนในโปรแกรม “PPP Year 2019/2020 TRF-DAAD Research Based Mobility Scheme” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสกว. กับ The German Academic Exchange Service (DAAD) ประเทศเยอรมันนี 14 ส.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 16 ก.ค. 61 Paris-Saclay – Paris IAS “Jean d’Alembert” ประกาศให้ทุนวิจัยเป็นเวลา 6 เดือนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) 31 ส.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish