ICT มหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 และจัดเสวนา “MUICT เรียนได้ใช้จริงใน Thailand 4.0”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 และจัดเสวนา “MUICT เรียนได้ใช้จริงใน Thailand 4.0”

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษา และให้โอวาทให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ ณ ห้อง Grand Auditorium Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งให้เกียรติมอบรางวัล Dean’s Award, Academic Excellence เกียรติบัตรเรียนดี 4.00 และรางวัลเรียนดีของคณะฯ รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

นอกเหนือจากนี้ จัดให้มีพิธีมอบ-รับเป็นศิษย์คณะ ICT จากนั้นร่วมรับฟังเสวนา “MUICT เรียนได้ใช้จริงใน Thailand 4.0” โดยทีมผู้บริหารสำนักงานบริหารการศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าคณะ ICT โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

 • ช่วงที่ 1 เสวนาด้านการศึกษา โดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และ ดร.มรกต เชิดเกียรติกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
 • ช่วงที่ 2 เสวนาเรื่องสิ่งสนับสนุนการศึกษา เพื่อก้าวสู่การประสบความสำเร็จ โดย ผศ.ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และดร.เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล)

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน มีกิจกรรม “MUICT Meet Parent” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาและผู้ปกครอง เข้าฟังการแนะแนวด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกงานต่างประเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยน กิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการนักศึกษาของคณะฯ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่เข้าเรียนใน ICT Preparatory Program 2018 ด้วย

Share:
 • 16
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  16
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand